Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!Oferta pomocy
 
Informacje na temat warunków przyznawania stypendium oraz składania wniosków uzyskacie Państwo na naszej stronie www.spes.org.pl w dziale "Oferta Pomocy". Zapraszamy!
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasze strony internetowe lepiej spełniały Państwa oczekiwania. Można zablokować pliki cookies. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Pomóż dzieciom w ciężkim stanie klinicznym
Poleć: Poleć znajomym pomoc dla dzieci na Facebooku Poleć znajomym pomoc dla dzieci na Twitterze
1% KRS
00000 14574
    
Partnerzy
Strona główna
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES to organizacja pożytku publicznego (OPP), która pomaga ubogim już od 27 lat.

Twój 1% podatku będzie tworzył fundusz pomocy stypendialnej dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dzieci te wymagają wsparcia oddechu respiratorem, karmienia dojelitowego, całodobowych zabiegów pielęgnacyjnych, leków, specjalnych odżywek, cewników… koszty opieki są ogromne.

Dzięki Tobie stypendium dotrze do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, żyjących w niedostatku, a na co dzień borykających się z kosztami opieki nad ciężko poszkodowanym dzieckiem.

Ponieważ posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, możesz pomóc, przekazując 1 procent podatku.

 
Pobierz sprawdzony i bezpłatny program do rozliczeń PIT Możesz pobrać bezpłatny program do wykonania rozliczenia podatkowego. Program umożliwia wysyłanie e-deklaracji lub drukowanie formularzy. Automatycznie dokona obliczeń i wpisze nasz numer KRS do deklaracji. Program ten posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jak również gwarancje bezpieczeństwa Avast. Program e-pity zdobył w 2011 roku godło "Najlepsze w Polsce".
Producent programu e-pity Copyright 2014 e-file sp. z o.o.
Jeśli wypełniasz formularz podatkowy ręcznie lub w innym programie, wystarczy, że w polach deklaracji "Wniosek o przekazanie 1% podatku", wpiszesz:
 • numer KRS: 00000 14574
 • w polu cel: dla dzieci
Dla osób, które poszukują szczegółowych informacji o możliwości przekazania 1% podatku, przygotowaliśmy obszerny informator.

1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Informacje szczegółowe (FAQ)

Spis treści
 1. Czym jest 1% podatku
 2. Komu można przekazać 1 procent podatku
 3. Kto może przekazać 1 procent podatku
 4. Jak przekazać 1 procent
 5. Wskazanie celu szczegółowego przeznaczenia 1% podatku
 6. Przekazanie OPP danych osobowych podatnika
 7. W jakim terminie można przekazać 1% podatku
 8. Jakie inne warunki trzeba spełnić aby fiskus przekazał 1 procent podatku

Podstawy prawne
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 poz. 749 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012 poz. 361 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010 poz. 234 z poźn.zm.)

Czym jest 1% podatku
Dzięki przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać 1 procent podatku należnego fiskusowi, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Nie jest to darowizna lecz swego rodzaju odliczenie podatkowe (jednak nie ulga). Podatnik decyduje samodzielnie o przeznaczeniu 1% podatku na wybrany cel określony przez ustawę. Wyboru dokonuje przez wskazanie konkretnej organizacji pożytku publicznego, która realizuje cele pożytku publicznego. A zatem, dzięki decyzji podatnika dokładnie 1 procent daniny podatkowej, zamiast do budżetu państwa, trafia do konkretnej, wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, na określony cel społeczny lub charytatywny. Jeśli takiego wyboru nie dokonamy, wówczas cały nasz podatek trafia do dalszej redystrybucji ministerstwa finansów. 1% spełnia coraz istotniejszą rolę w budżetach wielu organizacji pozarządowych, umożliwiając kontynuację dotyczasowych i realizowanie nowych projektów.
wróć do spisu treści

Komu można przekazać 1 procent podatku
1 procent może otrzymać stowarzyszenie lub fundacja zarejestrowane, po spełnieniu określonych wymogów ustawy, jako organizacja pożytku publicznego (OPP) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Kluczowe wymogi, które dana organizacja musi spełnić aby uzyskać status OPP to:
 • prowadzenie działalności pożytku publicznego dla ogółu społeczności lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do ogółu społeczeństwa,
 • prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do statutowej,
 • przeznaczanie całego dochodu na działalność pożytku publicznego,
 • ustanowienie statutem kolegialnego organu kontroli lub nadzoru, odrębnego od organu zarządzającego,
 • specjalne zapisy w statucie uniemożliwiające udzielania pożyczek czy korzystania z majątku organizacji przez członków,
 • spełnianie ściśle określonych obowiązków sprawozdawczych (sprawozdanie roczne w określonej formie i terminie musi być publikowane w bazie ministerstwa pracy).
Wyboru OPP podatnik może dokonać z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest on dostępny w serwisie www.pozytek.gov.pl prowadzonym przez MPiPS. Lista OPP prowadzona w tym serwisie zawiera wykaz wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku (to jest takich, które wypełniły obowiązki sprawozdawcze a w KRS nie ma wzmianki o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości).
wróć do spisu treści

Kto może przekazać 1 procent podatku
Możliwość przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego obejmuje praktycznie wszystkie osoby fizyczne, będące płatnikiem podatku dochodowego (uzyskujące przychody z wynagrodzeń, kapitałów pieniężnych), w tym również prowadzący działalność gospodarczą i opodatkowani według zasad ogólnych, w formie ryczałtu oraz według stawki liniowej. 1 procent podatku mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy z ZUS otrzymali rozliczenie roczne na druku PIT. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37. Niestety, nie mają takiej możliwości podatnicy, którzy scedowali rozliczenie podatku na pracodawcę.
wróć do spisu treści

Jak przekazać 1 procent
W rocznym zeznaniu podatkowym (lub jego korekcie) wystarczy podać numer wpisu organizacji pożytku do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) oraz wyliczoną kwotę stanowiącą równowartość 1% podatku należnego fiskusowi. W drukach PIT znajduje się specjalny blok pod nazwą "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". Jeśli w polach "Wniosku" podasz numer wpisu do KRS wybranej organizacji oraz kwotę podatku do przekazania, która wynika z prawidłowego obliczenia podatku należnego, będzie to równoznaczne z złożeniem wniosku. Przekazaniem 1% podatku na konto bankowe danej organizacji pożytku publicznego (OPP), zajmie się wówczas urząd skarbowy. Zgodnie z ustawą środki z 1% podatku przekazywane są na konta organizacji do końca lipca danego roku podatkowego.
wróć do spisu treści

Wskazanie celu szczegółowego przeznaczenia 1% podatku
W składanym zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje, które w ocenie podatnika mogą mieć wpływ na rozdysponowanie środków z 1% przez organizację pożytku publicznego. Przeznaczona jest na to rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 127, 129 PIT-28, poz. 304, 306 PIT-36, poz. 107, 109 PIT-36L, poz. 125, 127 PIT-37, poz. 60, 62 PIT-38, poz. 53, 55 PIT-39). W rubryce tej można wskazać konkretny cel. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez urząd skarbowy.
wróć do spisu treści

Przekazanie OPP danych osobowych podatnika
Przekazanie organizacji pożytku publicznego 1% podatku jest anonimowe. Urzędy skarbowe nie mogą przekazać OPP danych osobowych podatnika z własnej inicjatywy. Jeśli jednak podatnik wyrazi takie życzenie i złoży stosowne oświadczenie w zeznaniu rocznym, wówczas fiskus zgodnie z tym żądaniem udostępni dane osobowe podatnika (imię, nazwisko i adres) organizacji pożytku publicznego, której podatnik przekazuje swój 1%. Aby tak się stało konieczne jest zaznaczenie przeznaczonego na to pola formularza zeznania podatkowego ( są to: poz. 128 PIT-28, poz. 305 PIT-36, poz. 108 PIT-36L, poz. 126 PIT-37, poz. 61 PIT-38, poz. 54 PIT-39). Dane osobowe podatnika muszą być przez organizację przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
wróć do spisu treści

W jakim terminie można przekazać 1% podatku
By skorzystać z możliwości przekazania 1% na cele pożytku publicznego, nie można się spóźnić z zeznaniem rocznym - trzeba je złożyć w terminie. Dla zeznania PIT-28 będzie to ostatni dzień stycznia 2013 roku. Dla pozostałych (to jest PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) będzie to ostatni dzień kwietnia. 1 procent podatku mogą również przekazać podatnicy, którzy złożyli już wcześniej zeznanie bez wypełniania wniosku o przekazanie 1% podatku. Mogą oni dokonać tej czynności w korekcie zeznania podatkowego, niemniej korekta powinna być również złożona w terminie, w tym wypadku określonym ustawą na jeden miesiąc od upływu terminu składania zeznań podatkowych.
wróć do spisu treści

Jakie inne warunki trzeba spełnić aby fiskus przekazał 1 procent podatku
Jeśli chcemy aby urząd skarbowy przekazał 1 procent podatku wybranej przez nas organizacji konieczne jest uregulowanie zobowiązań podatkowych i dokonanie zapłaty podatku należnego (o ile wystąpiła niedopłata). Również tej czynności należy dokonać w terminie (lub z należnymi odsetkami) do dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia danego zeznania podatkowego.
wróć do spisu treści

Organizacja Pożytku PublicznegoOrganizacja uprawniona do otrzymania 1% podatku
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 00000 14574
    Stowarzyszenie SPES na Facebooku    Stowarzyszenie SPES na YouTube    Stowarzyszenie SPES na Twitterze    Stowarzyszenie SPES na Google Plus   Katowice, ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80 spes@spes.org.pl